---
 

www.yoga-learner.persianblog.ir

 

 بعد از بازسازی تمام مطالب سال 93 پاک شدند!!! هیچ نسخه ای هم ازشون ندارم.

 

.

.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم تیر ۱۳۹۴ساعت   توسط ساندیا | 
یکی از تفاوتهای یوگا با سایر ورزشها اینست که بعد از یوگا تا یکی دو ساعت دوش نمیگیرند.

بهتر است قبل از شروع کلاس استحمام کرد ولی بهیچوجه بعد از کلاس بخصوص در دوره های پیشرفته تا چند ساعت دوش نمیگیرند.

آسانا تمرین ورزشی workout نیست بلکه در زبان سانسکریت به مفهوم "حاضر بودن" و "نشستن" معنی میدهد. پرانا یا همان اسانس انرژیها از درون آزاد میشود و به سطح بدن می آید. حسهای لطیفی که روی پوست بدن حتی میشود جریانش را لمس کرد در حالیکه با دوش گرفتن این پرانا شسته میشود.


لینک مطلب: http://pranayogacollege.com/why-yoga-centers-shouldnt-offer-showers/+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 
متن زیر از صفحه 80 کتاب پرتو زندگی استاد آینگار است:

Many people have been taught that meditation is a method of stress relief. In yoga, stress must be dealt with before one can truly begin to meditate. True meditation (dhyana) is when the knower, the knowledge, and the known become one. This is only possible when one is in a stress-less state.

بسیاری از مردم اینگونه یاد گرفته اند که مراقبه روشی است برای زدودن استرس. در یوگا باید از قبل برای استرس کاری کرد تا فرد بواقع بتواند مراقبه را شروع کند. مراقبه حقیقی (دیانا) زمانی است که عالم، علم و معلوم یکی شوند. و این زمانی امکانپذیر است که فرد در وضعیت بدون استرسی باشد.

Meditation (dhyana) is an essential part of yoga, and potentially there is dhyanan in every aspect or petal of yoga. Each one requires a reflective or meditative mood. Meditation is related to the higher mental faculty for which one needs preparation. Learning asanas certainly helps. If I say, "relax your brain, " you cannot do it. If I put you in a certain asana, your brain relaxes, and you become quiet. This is the beauty of yoga.

مراقبه (دیانا) یک بخش ضروری از یوگاست. و دیانا بصورت بالقوه در تمام مراحل یوگا حضور دارد. این حالت توجه و متمرکز بودن ذهنی برای هرکسی ضروری است. مراقبه مربوط به قابلیتهای ذهنی بالاتری است که فرد باید برای آن آماده شود. یادگیری آساناها مطمئناً کمک کننده است. اگر به کسی بگویم "ذهنت را آرام کن" آن فرد نمیتواند و نمیداند چطور اینکار را بکند بنابراین من او را به یک آسانای معین میبرم و ذهنش آرام میگیرد آنوقت ساکت میشود. این زیبایی یوگاست.

If you do Halasana (Plough Pose) your brain becomes completely quiet.

اگر شما هالاسانا (وضعیت گاوآهن) را تمرین کنید ذهنتان کاملاً ساکت میشود.

If you are dejected mentally, you can do Setu Bandha Sarvangasana (a pose in which the body is arched like a bridge) for ten minutes, and you depression disappears. . 

اگر ذهنتان خسته و افسرده است شما میتوانید ستوبانداساروانگ آسانا را برای ده دقیقه انجام دهید (وضعیتی که بدن به شکل پل خمیده می شود) آنوقت افسردگی ناپدید می شود.

This is how the body is used to cultivate the mind. When the suffering, depressed mind is cured, the light of the soul can itself radiate to surface of our being

اینگونه است که بدن روی ذهن اثر میگذارد و آماده اش میکند. وقتی رنج و افسردگی ذهن برطرف شد پرتو روح میتواند خودش را از بودن ما متجلی کند.

.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 
Sadhguru: fundamentally all yogic practices are devised to bring awarness that we are not the body and we are not the mind.

"اساساً تمام تمرینات یوگا طوری طراحی شده اند که این آگاهی را به ما بدهند که ما نه بدن هستیم نه آنچه ذهن به ما نشان میدهد."

لینک مطلب: http://www.youtube.com/watch?v=H8spXOGPuHA

تصویر ظاهراً بی ارتباط با متن است. فقط برای یادآوری اینجا گذاشتم چون دنبال وسیله کمکی رفتن به وضعیت آکارنا دانور آسانا بودم .

http://www.essentialyoga.biz/yogaclassphotogallery/usingpropsinyogaposes.html

پ.ن: کسی اطلاعی دارد که صندلیهایی که در تصویر هست را از کجا میشود تهیه کرد؟ صندلیهای ارج قدیمی اینگونه بودند اما بدون پشتی و بصورت کاملاً فلزی حتی در حسن آباد هم پیدا نکردم!

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | http://www.yogamotion.com/living-in-bliss-part-2-alignment/
.

Alignment is the first and most important Secret you will ever learn about practicing Yoga correctly. Practice with good alignment and your benefits will be many, this I can promise. Alignment protects you by ensuring against injuries, it provides a captivating focus for the mind, and fixes those pains that plague the body.

همترازی اولین و مهمترین رازی است که شما در تمرین صحیح یوگا یاد خواهید گرفت. قول میدهم اگر با همترازی خوب تمرین کنید منافع بیشتری از تمرین نصیبتان شود. رعایت همترازی تضمینی است در برابرصدمات بدنی. همترازی یک تمرکز به تله انداز ذهن فراهم میکند و دردهایی را که بدن را درگیر میکنند رفع مینماید 

 

1 – Alignment Protects You!

 ترازمندی از شما محافظت میکند

Ever wonder if you can get injured while practicing Yoga? Well guess what, you can! And I can tell you with no doubt, every time anyone has ever gotten injured from practicing Yoga, it’s because they failed to observe and practice correct alignment. How can I be so sure?

 آیا تاکنون نگران این شده اید که در حین یوگا آسیب ببینید؟ حدس بزنید باید چه کنید. من با قاطعیت و بدون تردید به شما اعلام میکنم هربار که کسی از تمرین یوگا آسیب دیده است دلیلش این بوده که در مشاهده و تمرین صحیح همترازی موفق نبوده. می پرسید چطور اینقدر مطمئنم؟

Injuries in Yoga come from pinching something or pulling something. Pinching happens when two surfaces knock into each other. Pulling happens when two surfaces stretch away from each other too much.

 صدمات یوگا از در فشار قرار دادن بخشی از بدن یا کشیدگی بخشی بوجود می آید. فشار و گرفتگی وقتی بوجود می آید که دو سطح به همدیگر کوبیده می شوند. کشیدگی وقتی بوجود می اید که دو سطح از همدیگر بیش از اندازه متسع می شوند.

Practicing the Yoga poses with correct alignment will ensure that you don’t get injured.

تمرین آساناهای یوگا با همترازی صحیح شما را مطمئن خواهد کرد که آسیب نخواهید دید.

2 – Alignment Focuses the Mind!

 همترازی ذهن را میزان و متمرکز میکند

When we practice Yoga poses, alignment never happens automatically. What happens automatically is the postural imbalances we have lived with for years and years; they determine how the body goes into the Yoga pose. If you’ve had a tight hip for years and years, that hip will not move as easily as the other, and even though you may be doing a Yoga pose, you’re still in your same old pattern!

 در هنگام تمرین، همترازی به خودی خود اتفاق نمی افتد. چیزی که خودبخود روی میدهد عدم تعادل در حرکات هست که ما سالیان سال آنطور زندگی کرده ایم. این وضعیت نشان میدهد که چطور بدن به آسانا میرود. مثلاً اگر شما سالها عضلات لگن سفتی داشته اید لگن به راحتی معمول خود حرکت نخواهد کرد و حتی اگر شما یوگا انجام میدهید شما هنوز در الگوی قدیمی خود باقی خواهید ماند.

When we realize this, we are motivated to practice with better alignment. Doing so requires a lot of concentration. We have to learn the correct points in each pose, look and understand our own alignment or lack of alignment, and go about making the proper adjustments to make sure we have the correct alignment.

 وقتی ما این را درک کنیم انگیزه میگیریم تا با همترازی بهتری تمرین کنیم و این تمرکز بیشتری میطلبد. ما باید نکات صحیح هر آسانا را یاد بگیریم. وضعیت همترازی یا عدم تراز بودن بدنمان را ببینیم و درک کنیم و درصدد برآییم تا تنظیمات صحیح را بعمل آوریم تا مطمئن شویم یک همترازی صحیح را داریم.

Here’s the thing. If the mind slips for a moment, thinks about something else and looses the focus on the alignment point, the body goes right back to the habitual pattern. We don’t even notice that we lost the position, but when we check again we see that in fact the body is right back to old ways.

 اگر ذهن برای لحظه ای لغزش کند و به چیز دیگری فکر کند و تمرکزش بر نقطه همترازی شل شود بدن برمیگردد به الگوهای عادتی قبلیش. ما حتی متوجه نمیشویم که وضعیت را از دست داده ایم ولی وقتی دوباره بررسی میکنیم می بینیم که در واقع بدن به روشهای قبلیش برگشته است.

So practicing the secret of correct alignment for the sake of protecting and fixing the body has equally excellent effects on the mind.

بنابراین تمرین این راز یعنی همترازی صحیح ،به دلیل حمایت و اصلاح بدن تاثیرات عالی بر ذهن هم میگذارد.

3 – Alignment Fixes You!

 همترازی حرکات شما را اصلاح میکند

When you understand the rules of correct alignment and you practice various Yoga poses with the best alignment you’re capable of, you will be undoing years of postural imbalances. Seeing that your body is straight, moving into a Yoga pose, and making adjustments to again get straighter is a powerful practice that literally re-balances the muscles, which then re-balance the skeleton.

 زمانیکه شما درک کردید قوانین همترازی صحیج را و در آساناهای مختلف بهترین همترازی را تمرین کردید قادر خواهید بود وضعیتهای نامتعادل سالیان قبل را خنثی کنید. می بینید که بدنتان درست شده و وقتی آساناهای یوگا را تمرین میکنید و تنظیمات لازم را اعمال میکنید حتی درستتر و محکمتر خواهد شد این تمرین نیرومند  کاملاً ماهیچه ها را دوباره بالانس میکند همانطور که اسکلت شما را دوباره بالانس خواهد کرد.

Yoga is a super-therapy in this regard, and that’s exactly why it’s so popular these days – it balances the body which makes you feel better!

در این زمینه یوگا یک درمان عالی است و دقیقاً به همین دلیل است که این روزها چنین معروف شده است چون بدن را بالانس میکند و باعث میشود حس بهتری داشته باشید.

Once you’ve practiced Yoga poses with excellent alignment, consistently over time, we will develop a greater perception of what is out of balance, and be able to work more and more deeply in the body. This is how we end up with a Yoga practice that we can literally use to fix problems when they arise, which they always will in these bodies of ours!

 در ابتدا وقتی شما تمرینات آساناها را با بهترین همترازی انجام دهید قطعاً به مرور زمان شما درک بیشتری از نقاط ناهماهنگ بدنتان پیدا خواهید کرد و قادر خواهید بود روی آن نقاط بیشتر و بیشتر کار کنید. اینگونه است که ما در نهایت با تمرین یوگا میتوانیم مشکلاتی که وجود دارند را اصلاح کرده در حالیکه آنها همیشه در بدن ما بوده اند و ما متوجهشان نبوده ایم.

Age, injuries, and life in general takes it’s toll on the body, we all know that. Yoga is the best remedy out there. The more you do, the more you learn, the better you get, and at each stage you feel better, and better, and better!

همه میدانیم سن، صدمات بدنی و بطور کلی روش زندگی ضایعاتی بر بدن وارد میکند. یوگا بهترین درمان آنهاست. هرچه بیشتر انجام دهید بیشتر یاد میگیرید و بهتر درک میکنید و در هر مرحله احساس بهتر و بهتری خواهید داشت.

لینک مطلب از: http://www.miracleofyoga.com/alignment-the-most-important-secret/

If you balance a pole in the center of the room, what holds it up?
And what does that have to do with practicing Yoga?

وقتی چوب دسته بلند را وسط اتاق ایستاده قرار دهی چه چیزی آنرا سرپا نگهمیدارد؟ و این چه ربطی به تمرین یوگا دارد؟

We never think about gravity because it is a constant – we are never not in gravity – so we can’t feel it! But gravity is your dance partner when you practice Yoga, that’s what’s pushing you this way or that in the poses.

 ما هیچوقت به نیروی جاذبه فکر نمیکنیم چون همیشگی و بدیهی است برایمان. ما همیشه تحت نیروی جاذبه هستیم برای همین نمیتونیم حسش کنیم. اما نیروی جاذبه مثل شریک رقص میماند در تمرین یوگا چون شما را به این سو و آن سو هدایت میکند در آساناها.

There’s gravity, which essentially pushes your body down, and there’s your posture which reflects the imbalances that have developed over your life-time. One shoulder is higher than the other, for everyone. One shoulder rounds more into the chest than the other. One hip is higher, etc. etc.

 جاذبه است که بدن شما را به زمین فشار میدهد و وضعیت بدنی شما تاثیر میگذارد بر عدم تعادلی که در طول زندگی شما آنرا پرورش میدهید. برای هرکسی یک شانه بالاتر از شانه دیگر است. یک شانه بیشتر به سمت سینه متمایل است تا دیگری. یک هیپ بالاتر است و موارد دیگر.

If we didn’t have the specific alignment points, we would never get the best results from our yoga practices because our natural imbalances under gravity’s force would totally determine how the body went into the yoga poses.

 اگر شما نقاط همترازی مشخصی نداشته باشید از تمرین یوگا بهترین نتیجه را نخواهید گرفت زیرا نقاط ناهماهنگ طبیعی ما تحت نیروی جاذبه تعیین میکنند که بدن چطور به آساناهای یوگا برود!

When you learn, and practice the postures with the correct alignment, you are not only getting your body in better balance with gravity, which makes the pose lighter and allows for more spinal extension – you are also fixing up your body’s imbalances.

 وقتی شما یاد میگیرید و تمرین میکنید وضعیتهایی را با همترازی صحیح، نه تنها بدن را در بهترین هماهنگی با جاذبه قرار میدهید طوری که حرکت برایتان آسانتر میشود و به کشش بیشتر ستون مهره کمک میکند بلکه شما روی نقاط ناهماهنگ بدنتان هم کار میکنید و آنها را اصلاح میکنید

It doesn’t matter what style of yoga you practice, they’re all great for different dispositions, but everybody should know the correct alignment points in the poses. Correct alignment keeps us safe, gives us the best results from our practice, and sharpens the mind!

مهم نیست چه سبکی از یوگا را تمرین میکنید همه آنها بنا به خواسته های متفاوت شما عالی هستند اما هرکسی باید نقاط صحیح همترازی را در آساناها بداند. چون همترازی است که ما را ایمن میکند از صدمات احتمالی تا از تمریناتمان بهترین نتیجه را بگیریم و ذهنمان را تیز و قوی کنیم.

لینک مطلب از: http://www.miracleofyoga.com/alignment-in-yoga/

.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 
تازگی یک وبسایت جالب پیدا کرده ام: www.miracleofyoga.com

که یکسری کلیپهای رایگان درخصوص ایرادهایی که اکثر ما در انجام حرکات یوگا داریم و در کمتر کلاسی به اونها اشاره میشه و جزو ریزه کاریهای انجام آساناها هستند را به زبانی ساده و روشن توضیح میدهد.

با هفت راز یک آسانا شروع میشود.: http://www.miracleofyoga.com/free-yoga-videos/free-yoga-video-tips/

راز اول : همترازی alignment 

راز دوم :کشش یا فضاسازی  extension

راز سوم: قدرت strength

راز چهارم: تعادل Balance

راز پنجم: راحتی در آسانا Relaxation

راز ششم: تنفس Breath

راز هفتم: تمرکز در آسانا Concentration

همه اینها را روی یک آسانای واحد (آدوموکا شوان آسانا به دیوار که ما بهش میگیم اوتان آسانا به دیوار!) توضیح میدهد.

.

.

.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 


کتاب "پرتو زندگی (سفر به تمامیت، آرامش درونی و آزادی نهایی)" از استاد آینگار بنظرم یکی از بهترین کتابهایی است که در زمینه فلسفه یوگا نوشته شده و درک عمیقی از یوگا به فرد میدهد. مطالبی در آن آمده که شاید بعد از چندین و چند سال یوگا کردن به ذره ای از آن بتوان رسید و این فرد با سخاوت تجربیات درونی اش از یوگا را که حدود 70 سال زحمت آن را کشیده در اختیار دیگران میگذارد.

جای ترجمه فارسی این کتاب در فهرست مراجع بسیار خالی است.

قسمتی از مقدمه این کتاب را بخوانیم:

yoga does not look on greed, violence, sloth, excess, pride, lust, and fear as ineradicable forms of original sin that exist to wreck our happiness- or indeed on which to found our happiness.
حرص و طمع، خشونت، تنبلی، بی اعتدالی، غرور، شهوت، و ترس از نظر یوگا اشکال ریشه کن نشدنی گناه نیستند که بوجود آمده اند تا شادی ما را خراب کنند یا ما را به شادی برسانند.


They are seen as natural, if unwelcome, manifestations of the human disposition and predicament that are to be solved, not suppressed or denied.
آنها از نظر یوگا طبیعی دیده می شوند (گرچه ناخوشایند هستند)، حقایقی از وضعیت بشریت هستند که بایستی حل شوند، نه سرکوب یا انکار گردند.

Yoga is the rule book for playing the game of Life, but in this game no one needs to lose.
یوگا کتاب قوانین بازی در بازی زندگی است، اما در این بازی هیچکس قرار نیست ببازد.
It is though, and you need to train hard. It requires the willingness to think for yourself, to observe and correct, and to surmount occasional setbacks. It demands honesty, sustained application, and above all love in your heart.
هر چند شما نیاز به آموزش های سخت دارید لازم است تمایل داشته باشید فقط روی خود تمرکز کنید، خود را مشاهده کنید و تصحیح نمایید و موانع گاه به گاه را از میان بردارید. این روش نیاز به صداقت، ممارست و پشتکار، و بیشتر از همه علاقه و عشق قلبی شما دارد.

If you are interested to understand what it means to be a human being, placed between earth and sky, if you are interested in where you come from and where you will be able to go, if you want happiness and long for freedom, then you have already begun to take the first steps toward the journey inward

اگر شما علاقمند هستید که درک کنید معنی انسان چیست :موجود زنده ای که بین زمین و آسمان قرار گرفته!
اگر شما علاقمند هستید بدانید از کجا آمده اید و به کجا میتوانید بروید، اگر خواهان شادی و آزادی پایدار هستید، شما اولین قدمهای سفر به درون را آغاز کرده اید.
.
.
فایل کتاب را از اینجا دانلود کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 

Mere contortionism is not yoga if it is done without extending intelligence to every body part and surface, or if it is devoid of a spiritual aspect.   What makes something yoga is not so much what is done, but how it is done and what the effect of doing it is.

حرکات کج و معوج محض یوگا نیست بخصوص اگر این حرکات بدون بسط آگاهی و هوشیاری نسبت به سطوح و قسمتهای مختلف بدن بوده یا اگر عاری از جنبه های حقیقی باشند. آنچه سبب میشود حرکتی را یوگا بنامند چندان ربطی به آنچه انجام میدهید ندارد بلکه به این ربط دارد که چگونه آن را انجام میدهید و تاثیر انجام آن چه می باشد.

 

لینک مطلب: http://www.bradpriddy.com/yoga/gen.htm


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 

در زوایای 30 و 60 و 90 بیست ثانیه تامل کرده همراه با مشاهده لرزش بدن!
چیزی که به خودم معمولاً میگویم بجای زجر کشیدن و تحمل بیست ثانیه تامل، بدن را با نگاه درونی اسکن کنم تا انقباض و تنشن اضافه ای به آن وارد نکنم.

این وضعیت بهترین آسانا برای کاهش چربیهای شکمی است. اما مهمتر از آن شاید پیدا کردن آگاهی نسبت به عضله سواس طولی(سوئز) در بدن است که از کمر تا سر ران در داخل بدن کشیده شده و انقباضش باعث انجام این حرکت میشود.

.

.یکی از نکات مهمی که در کتاب گیتا آینگار (یوگا در عمل یا یوگا در حرکت) ذکر شده اینست که آساناهای مربوط به شکم را فقط بعد از مهارت در آساناهای ایستاده و معکوس باید انجام داد. چون ممکن است انقباض اضافه باعث آسیب دیدن ارگانهای شکمی شود و لازم است بعد از حرکات شکمی حتماً حرکات معکوس مثل ساروانگ آسانا انجام شود.

.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا | 
گرانیگاه یا مرکز ثقل یک جسم، نقطه مشخصی است که گویا همه جرم جسم در آن نقطه متمرکز است. گرانیگاه یک جسم همیشه روی مرکز هندسی آن نیست و نقطهٔ دیگری می‌تواند گرانیگاه جسم باشد.

مرکز ثقل بدن انسان در حالتهای مختلف متفاوت است.

در حالت تاد آسانا مرکز ثقل روی سکروم (دومین مهره خاجی) منطبق است.

مرکز ثقل در انسان در حدود معادل ۵۵ درصد قامت از کف پاها (حدود 100 سانتیمتر از زمین) قرار گرفته است و این نقطه از فردی به فرد دیگر متفاوت است .برای مثال در زنان کمی پایین تر از مردان قرار گرفته است. معمولاً مرکز ثقل زنان زیر ناف و آقایان بالای ناف است.

وقتی دستها را بالا میبریم مرکز ثقل در بدن به سمت بالا حرکت میکند. با بالا آمدن یک دست مرکز ثقل 4 سانت بالا می آید. با بالا بردن دو دست مرکز ثقل 8 سانت بالا می رود. با حرکت هر عضو بدن مرکز ثقل کل بدن در جهت حرکت آن عضو کمی تغییر می کند. در بعضی وضعیتها مرکز ثقل میتواند حتی خارج از بدن انسان قرار گیرد.

در شرایط یکسان هر چه مرکز ثقل بالاتر باشد . پایداری و تعادل کمتر است. مثلاً بچه ها تعادل کمتری دارند موقع ایستادن چون مرکز ثقل بدنشان به نسبت بالاتر است.

.

مرکز ثقل با نقطه تعادل فرق دارد اما بی ارتباط نیست. چون تعادل عبارتست از توانایی نگه داشتن مرکز ثقل بدن.

نکته اینجاست که ما برای حفظ تعادل و نگهداشتن مرکز ثقل در وضعیتهای مختلف بدن (آساناها) یکسری از عضلاتی را باید بکار بیندازیم که در حالت عادی کار نمیکنند یا ما نسبت بهشون ناآگاه هستیم.

مثلاً در تاد آسانا فرد دارای یک تعادل دینامیکی است نه یک تعادل استاتیکی یا ساکن. چون انسان تعادل خود را بر روی پاهایش مثل پایه های ثابت و ساکن یک میز حفظ نمی کند، بلکه در تمام مدت ایستادن یا سکون مرتب اندکی به جلو و عقب تاب می خورد .

هنگامی که شخص تمایل دارد به جلو سقوط کند عضلات پشت ساق پا کشیده می شوند، دوکهای عضلانی منقبض می گردند و رفلکس کششی موجب انقباض این عضلات می شود. بنابراین شخص متمایل به عقب می گردد. این عمل جلوی پا را تحت کشش قرار داده و دوکهای عضلانی موجود در این عضلات کشیده می شوند و رفلکس کششی شخص را دوباره به طرف جلو می کشد و به این ترتیب تعادل شخص توسط انقباض وشل شدن متناوب عضلات خم و راست کننده ی پا حفظ می شود در همان زمان حرکت مشابهی در دو پهلو نیز وجود دارد.

.

بنظرم در هیچ آسانایی ما تعادل استاتیکی نداریم. شاید بجز شاوآسانا!! (در این مورد هم تردید دارم چون ماندن در شاوآسانا هم یکنوع عمل در بی عملی است!)

.


در حال حاضر تمرین من، ماندن در اوتیتا هاستا پادانگوشت آسانا بدون وسیله است و حفظ تعادل با بکارگیری عضلاتی که در کنترلم نمیمانند و مرتبط ارتباطم با آنها قطع میشود!
.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت   توسط ساندیا |